روزنامه شرق- پيشنهاد ارشاد؛ تغيير ناشر «كلنل»- یک شنبه, 8 مرداد 1391