روزنامه شرق- مسعود فروتن و آرشيو شدن مستند كسايي- یک شنبه, 8 مرداد 1391