روزنامه شرق-المپيك؛ زير ذره‌بين هنر- یک شنبه, 8 مرداد 1391