روزنامه شرق- سازمان ملل در مورد نقض حقوق مسلمانان برمه تحقيق مي‌كند- یک شنبه, 8 مرداد 1391