روزنامه شرق- امضاي اوباما پاي قرارداد امنيتي با اسراييل- یک شنبه, 8 مرداد 1391