روزنامه شرق- تلاش براي حل بحران غزه- یک شنبه, 8 مرداد 1391