روزنامه شرق- قدرت در دست سخنگوي جنايتكار جنگي- یک شنبه, 8 مرداد 1391