روزنامه شرق-آمريكا تنها كشور جهان نيست- یک شنبه, 8 مرداد 1391