روزنامه شرق- «سكه» با احتياط پيش مي‌رود- یک شنبه, 8 مرداد 1391