روزنامه شرق- مهار بازار ارز را به دست داريم- یک شنبه, 8 مرداد 1391