روزنامه شرق-شرايط فعلي در شأن مردم ايران نيست- یک شنبه, 8 مرداد 1391