روزنامه شرق-قانون انتخابات بايد پاسخگوي ابهامات باشد- یک شنبه, 8 مرداد 1391