روزنامه شرق-انتخابات بيطرفانه‌تر با ورود ساير قوا- یک شنبه, 8 مرداد 1391