روزنامه شرق- اسپانسرهای عربی دزدان دریایی- یک شنبه, 8 مرداد 1391