روزنامه شرق- خطر «رانت» ارزي- یک شنبه, 8 مرداد 1391