روزنامه شرق- ادامه نبرد در «حلب»- یک شنبه, 8 مرداد 1391