روزنامه شرق- گلایه همسايگان درياچه اروميه- یک شنبه, 8 مرداد 1391