روزنامه شرق-ترافيك اولويت‌بندی ارزي- یک شنبه, 8 مرداد 1391