روزنامه شرق- تفكر؛ مشكل اصلي تلويزيون- یک شنبه, 8 مرداد 1391