روزنامه شرق-سه ماه و هشت روز *- یک شنبه, 8 مرداد 1391