روزنامه شرق-اگر لكه ننگ هستم كنارم بگذاريد- یک شنبه, 8 مرداد 1391