روزنامه شرق-تازه‌چه خبر دكتر‌جون؟- یک شنبه, 8 مرداد 1391