روزنامه شرق-قهرمانان ناگزير - یک شنبه, 8 مرداد 1391