روزنامه شرق-آميزه تقدير و مصلحت‌گرايي - یک شنبه, 8 مرداد 1391