روزنامه شرق-اهل ميان‌مايگي نيستم- یک شنبه, 8 مرداد 1391