روزنامه شرق-كارتونيستي در حال و هواي دهه 50- یک شنبه, 8 مرداد 1391