روزنامه شرق-بستري براي مشاركت بين‌المللي- یک شنبه, 8 مرداد 1391