روزنامه شرق-روياي كودكي دختر ايراني- یک شنبه, 8 مرداد 1391