روزنامه شرق-پژواك عصر اطلاعات- یک شنبه, 8 مرداد 1391