روزنامه شرق-صاحب 18 ركورد جهاني- یک شنبه, 8 مرداد 1391