روزنامه شرق-خانم معلم در فضا- یک شنبه, 8 مرداد 1391