روزنامه شرق- خلبان، فضانورد، مهندس- یک شنبه, 8 مرداد 1391