روزنامه شرق-ستاره‌هاي هميشه درخشان- یک شنبه, 8 مرداد 1391