روزنامه شرق- شهر‌هاي ورشكسته- یک شنبه, 8 مرداد 1391