روزنامه شرق-33 روزي كه خاورميانه را تغيير داد- یک شنبه, 8 مرداد 1391