روزنامه شرق- توليد، يگانه راه نجات اقتصاد ايران- یک شنبه, 8 مرداد 1391