روزنامه شرق-«ری» مخالف جدایی از «تهران»- سه شنبه, 3 مرداد 1391