روزنامه شرق- سفرنامه ژنرال «سرپرسي سايكس»- دوشنبه, 2 مرداد 1391