روزنامه شرق- برخورد مديريتي با استان‌هاي كم‌كار در زمينه ورود گردشگر خارجي- شنبه,17 تیر 1391