روزنامه شرق- اعلام زمان برگزاري آخرين جلسه دادگاه فساد مالي - شنبه,17 تیر 1391