روزنامه شرق- مجلس درباره بستن تنگه هرمز هيچ تصميمي ندارد- شنبه,17 تیر 1391