روزنامه شرق- دعوت از همه كشورهاي عضو غيرمتعهدها براي حضور در ايران - شنبه,17 تیر 1391