روزنامه شرق-سفر «مرسي» به ايران در ابهام- شنبه,17 تیر 1391