روزنامه شرق- «اسد» به روایت «اسد»- شنبه,17 تیر 1391