روزنامه شرق- آزمايشگاهِ حميد امجد- شنبه,17 تیر 1391