روزنامه شرق- كشتي‌گير متهم به قتل، خودش را تسليم كرد- شنبه,17 تیر 1391