روزنامه شرق- قاتل را خدا بايد مجازات كند، نه انسان- شنبه,17 تیر 1391