روزنامه شرق- مرگ دو رهبر لشكر «طيبه» در افغانستان- شنبه,17 تیر 1391