روزنامه شرق- ترديد در علت مرگ عرفات- شنبه,17 تیر 1391