روزنامه شرق- نيم قرن زندان براي ديكتاتور كودك‌ربا- شنبه,17 تیر 1391